Eaton EDX 1KVA-20KVA, 20KVA-80KVA

E-Series รุ่น DX ขนาด 1-20 kVA แบบ 1 เฟส

ยูพีเอสแบบ double-conversion ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานป้องกันอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวจากการหยุดการทำงาน การสูญหายและเสียหายของข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบ double-conversion ที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเรคติไฟเออร์และอินเวอร์เตอร์เพื่อแยกพลังงานด้านขาออกจากปัญหาพลังงานทุกอย่างด้านขาเข้าอย่างเด็ดขาด โดยการปรับให้รับความแตกต่างของแรงดันด้านขาเข้าให้กว้างมากขึ้น ยูพีเอสรุ่น DX จึงสามารถหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ระหว่างที่มีปัญหาพลังงานเพียงเล็กน้อยได้ ทำให้สามารถเก็บพลังงานสำรองไว้ใช้ในยามที่จำเป็นเมื่อไฟฟ้าดับโดยสมบูรณ์ได้

 E-Series รุ่น DX แบบ 3-เฟส

เป็นโซลูชั่นในอุดมคติเพื่อการจัดส่ง การประยุกต์ใช้งานป้องกันอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวที่จำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง การเป็นอิสระจากแรงดันและความถี่ด้านขาเข้าโดยไม่มีหม้อแปลงจากการทำงานแบบ double conversion ทำการปรับให้รับความแตกต่างของแรงดันด้านขาเข้าให้กว้างมากขึ้นโดยปราศจากปัญหาต่อคุณภาพไฟฟ้าด้านขาออก ยูพีเอส รุ่น DX แบบ 3-เฟส ที่คลอบคลุมการใช้พลังงานขนาด 20-80 kVA จึงเป็นโซลูชั่นพลังงานต่อเนื่องที่เหมาะที่สุดเท่าที่สามารถจะหาได้
Visitors: 89,827