การรับประกันสินค้า (Warranty)

การให้บริการในระยะเวลารับประกัน
ผู้้ใช้สามารถติดตั้งใช้งานได้ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ มีการประกันดังนี้
1.) เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน มีการรับประกันสินค้า 2 ปี
2.) เครื่องปรับแรงดันไฟ (AVS) มีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ทางบริษัทฯ ยินดีรับซ่อมสินค้าที่ชำรุดภายในระยะเวลาของการรับประกันโดยไม่คิดว่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นรับปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ และแฟ๊กซ์ (การรับประกันสินค้าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันและการให้การบริการ)
 
 
เครื่องสำรองไฟ อีตั้น และ พาวเวอร์แวร์
1.) เครื่อง USP ในรุ่น Series 3, Series 5 และ Series 9 ผู้สามารถติดตั้งใช้งานด้วยตนเอง
ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1-2 ปี รวมถึงแบตเตอรี่ รับปรึกษาและแก้ปัญหาทางโทรศัพท์,แฟกซ์ ยินดีรับซ่อมสินค้าที่ชำรุดภายในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2.) สำหรับเครื่อง UPS ในรุ่น Series 9 ตั้งแต่ 5 kVa ขึ้นไป จะได้รับการติดตั้งโดยช่าง ผู้ชำนาญงานของทางบริษัท
3.) ทางบริษัทยินดีรับประกันสินค้าดังนี้
 
ระยะเวลา 2 ปี สำหรับ รุ่น PW5115 (500VA-1,400VA), PW5115RW (500VA-1,500VA), PW5125 (1kVA-2.2kVA), PW5125RM (1kVA-3kVA), PW5140 (6kVA/6kW), PW9120 (700VA-6kVA), PW9125 (700VA-6kVA), PW9170 (3kVA-18kVA)
 
ระยะเวลา 1 ปี สำหรับ รุ่น PW9150 (8kVA-15kVA), PW9305 (705kVA-80kVA), PW9340 (80kVA-130kVA), PW9330 (10kVA-40kVA), PW9315 (3kVA-750kVA)
 
บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการทำงานของ UPS ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 2 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี สำหรับรุ่น PW9150, PW9305, PW9340, PW9330, และ PW9315 โดยในแต่ละครั้งจะตรวจสอบการทำงานของระบบ UPS, แบตเตอรี่ รวมถึงสภาพแวดล้อมของ UPS โดยละเอียดและจะทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดูแล และผู้รับผิดชอบเครื่องให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนเข้าทำงาน และส่งรายงานให้แก่เจ้าหน้าภายหลังจากทำการดูแลรักษาเครื่องเรียบร้อยแล้ว
 
 
ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเครื่องที่พบว่าชำรุด หรือเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะใช้งานตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีมงานคอยรับแจ้งเหตุขัดข้องทั้งแบบ 5 * 8 ชั่วโมง และ 7 * 24 ชั่วโมง (Option) โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสมของ ธุรกิจ โดยทางบริษัทฯ จะทำการแก้ไขอุปกรณ์ UPS ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติโดยเร็ว
 
การให้การบริการสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน
1.) รับซ่อมสินค้าที่ชำรุด
2.) ลูกค้าสามารถซื้อเพื่อขยายระยะเวลารับประกันสินค้าด้วยเงื่อนไขเดียวกับการรับประกันสินค้า
3.) บริการให้เช่าเครื่องสำรองติดตั้งใช้งานชั่วคราว กรณีเครื่องเกิดขัดข้องและมีความจำเป็นต้องใช้งาน 
 
เครื่องสำรองไฟ อีตั้น และ พาวเวอร์แวร์
1.) การทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน โดยทางบริษัทฯ มีนโยบายเน้นการ 
1.1.ทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่อง UPS ที่มีขนาดมากกว่า 3KVA-4000KVAมีด้วยกัน 2รูปแบบดังนี้ Full Maintenance Contract เป็นบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก ๆ 4 เดือน รวม 3 ครั้ง/ปี รวมค่าแรงค่าอะไหล่ ทุกชิ้นยกเว้นแบตเตอรี่
1.2. Preventive Maintenance Contract เป็นบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุกๆ 4 เดือน รวม 3 ครั้ง/ปี ไม่รวมค่าอะไหล่ และ แบตเตอรี่
 
2.) การให้บริการเป็นรายครั้ง (Pre-Call Service) เมื่อเครื่องเกิดมีปัญหาขัดข้อง 
กรณีที่ลูกค้าต้องการรับบริการแบบ Pre-Call ทางบริษัทฯ จะคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ตามความจริงแต่ละครั้ง ค่าบริการครอบคลุมค่าแรงค่าพาหนะ แต่ไม่รวมค่าอะไหล่ อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาด และรุ่นของเครื่องในแต่ละรุ่น สำหรับลูกค้านอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีค่าบริการ พิเศษนอกเขตเพิ่มครั้งละ 1,000 บาท และค่าเดินทางพร้อมที่พักตามความเป็นจริง
 
3.) การให้การบริการทั่วไปหลังหมดการรับประกัน 
รับซ่อมสินค้าที่ชำรุด มีบริการรับ-ส่งสินค้าซ่อม door to door (option) , บริการ Trade-in เครื่อง UPS ขนาดตั้งแต่ 1 KVA-300KVA ,ลูกค้าสามารถซื้อเพื่อขยายระยะเวลารับประกันสินค้า ด้วยเงื่อนไขเดียวกับการรับประกันสินค้าบริการให้เช่าเครื่องสำรองติดตั้งใช้งานชั่วคราว กรณีเครื่องเกิดขัดข้อง และมีความจำเป็นต้องใช้งาน 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันและการบริการ
1.)การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อกรอกข้อความและส่งใบรับประกันในส่วนส่งกลับบริษัทมาให้ทาง
บริษัทฯ ลงทะเบียนการับประกันเพื่อลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้า หากพ้นกำหนด
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับประกัน 
2.) รับประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเครื่อง ระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือนับจากวันทำสัญญา 
3.) แสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อขอใช้บริการ ถ้าไม่มีบัตรรับประกันมีการแก้ไขโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทาง
บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย ถือว่าไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกัน 
4.) กรณีที่เครื่องเกิดชำรุดเสียหายนอกเหนือจากสภาพการใช้งานปกติ บริษัทฯ จะคิดค่าบริการเป็นกรณีไป อาทิเช่น 
- ความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว
- ความเสียหายเนื่องจากการจลาจลหรือการก่อวินาศกรรมและภัยสังคมอื่น ๆ
- ความเสียหายอันเนื่องมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้เครื่องหรือช่างไฟฟ้า
- ความเสียหายที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายเครื่องอย่างไม่ระมัดระวัง
- ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากการต่อเติมดัดแปลงแก้ไข
Visitors: 161,714